Podmínky pro uživatele

Podmínky pro uživatele

Vymezení pojmů

Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, mají použité pojmy následující význam:

databáze“ je databáze pořízená společností a tvořená údaji zveřejněnými mimo jiné v uživatelských účtech, zaměstnaneckých profilech a pracovních nabídkách zaměstnavatelů,

podmínky“ jsou tyto podmínky užívání systému,

„služby“ jsou služby poskytované společností uživatelům prostřednictvím systému, jejichž demonstrativní výčet je uveden v odst. 3.1.,

„smlouva“ je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi uživatelem a společností, jejíž součástí jsou tyto podmínky,

„software“ je internetová stránka a jiné počítačové programy (včetně mobilní aplikace), na kterých je systém založen; software zahrnuje i databázi,

„společnost“ je společnost jobox s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 09308580, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 334219, která provozuje systém,

„strany“ jsou společnost a uživatel,

„systém“ je řešení s názvem Jobox využívající software, jež je dostupné na webové stránce společnosti a jehož prostřednictvím lze využívat služby,

„uživatel“ je jakákoli fyzická osoba užívající služby,

„zaměstnavatel“ je fyzická nebo právnická osoba vystupující jako podnikatel a inzerující prostřednictvím systému pracovní nabídky či jiné obdobné nabídky pro uživatele za účelem navázání pracovněprávních či obdobných smluvních vztahů nebo jinak využívající služby na základě smluvního vztahu se společností.

Úvodní ustanovení

 1. Společnost vydává tyto podmínky, které upravují užívání systému jeho uživateli.
 2. Aktuální kontaktní údaje společnosti jsou k dispozici na stránce Kontakt.
 3. Užíváním služeb uživatel uzavírá smlouvu se společností, jejíž nedílnou součástí jsou tyto podmínky. Před užíváním jakékoli služby poskytované společností je uživatel povinen se s podmínkami seznámit. Reakcí na inzerát umístěný ve systému nebo jakýmkoliv jiným používáním systému uživatel potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a že s nimi souhlasí. Služby nelze používat bez přijetí těchto podmínek.

Popis služeb

 1. Společnost umožňuje uživatelům prostřednictvím systému sledovat nabídky zaměstnání inzerované zaměstnavateli, ucházet se o volná pracovní místa, komunikovat se zaměstnavateli, vytvářet si uživatelské účty a využívat další funkce systému.
 2. Uživatel může služby používat bez nutnosti registrace. Některé funkce jsou však vázány na vytvoření uživatelského účtu. Jedná se zejména o funkci vytvoření veřejného profilu, prohlížení historie zaslaných zájmů o práci, prohlížení a správa upozornění na nové nabídky.

Podmínky používání

 1. Používání služeb uživateli je bezplatné.
 2. Služby mohou využívat pouze uživatelé starší 15let.
 3. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce a případně dalších jazycích zpřístupněných společností pro poskytování služby.
 4. Při užívání služeb je nutné, aby se uživatel řídil konkrétními instrukcemi v uživatelském rozhraní systému. Uživatel je oprávněn zjišťovat a opravovat chyby v průběhu vyplňování formulářů, a to například kontaktováním společnosti na kontaktních údajích uvedených výše.
 5. Užívání systému je možné pouze na zařízeních, která splňují minimální technické požadavky t.j. aktuálně nejnovější verze prohlížeče Google Chrome.
 6. Uživateli je zakázáno šířit prostřednictvím systému nenávistný, nezákonný nebo jinak nevhodný obsah. V pochybnostech může společnost dle svého vlastního uvážení určit, zda je příslušný obsah nenávistný, nezákonný či nevhodný, a přijmout vhodná opatření. Za porušení tohoto odstavce se považuje zejména vložení následujícího obsahu uživatelem:
  • informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
  • informace se sexuálním nebo rasistickým podtextem;
  • informace o třetích osobách bez jejich vědomí;
  • informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst společnosti nebo jiných osob; nebo
  • informace zjevně nepravdivé,
  • vytvoření uživatelského účtu na základě neoprávněné registrace, zejména registrace neexistující či smyšlené osoby nebo registrace s použitím informací třetí osoby bez jejího svolení.
 7. Aby byla kvalita poskytovaných služeb co možná nejvyšší, bude uživatel uvádět pouze pravdivé, správné a úplné osobní údaje. Uživatel se registruje výhradně pod vlastním jménem. Uživatel bude komunikovat se zaměstnavateli a obecně užívat služby eticky a v souladu s dobrými mravy.
 8. Společnost není povinna uživateli poskytovat služby v případě, že uživatel poruší tyto podmínky.

Registrace uživatele a uživatelský účet

 1. Uživatelé, kteří mají zájem o vytvoření uživatelského účtu, se mohou registrovat vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Registrací uživatele dochází k vytvoření jeho uživatelského účtu.
 2. Po vytvoření uživatelského účtu bude uživatel požádán o vyplnění údajů o své osobě, zejména identifikačních údajů.
 3. Údaje vyplněné uživatelem do systému mohou být veřejně přístupné.

Práva a omezení

 1. Poskytování služeb je založeno na údajích, které společnosti sdělují její uživatelé. Jedná se například o údaje zveřejněné v uživatelských účtech, zaměstnaneckých profilech a o pracovní nabídky zaměstnavatelů. Všechny tyto údaje tvoří databázi, ke které vykonává všechna práva a jejímž pořizovatelem je společnost.
 2. Obsah systému, jako je design webových stránek, texty, grafika, obrázky, fotografie, informace, ochranné známky společnosti (zejména známky „Jobox“), ikony, počítačové programy, zdrojové kódy, databáze a další předměty duševního vlastnictví, je chráněn autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví. Neoprávněné užívání, včetně pořizování kopií, rozmnoženin a/nebo distribuce tohoto obsahu nebo jeho části může být v rozporu se zákonem a je bez svolení společnosti zakázáno. Společnost neposkytuje uživateli licenci k jakémukoli užívání duševního vlastnictví společnosti, kromě licence v rozsahu nezbytném k tomu, aby se mohl uživatel prostřednictvím systému ucházet se o pracovní místa a využívat jiné služby.
 3. Uživatel není oprávněn:
  • vyjímat či používat jakékoli části databáze či informace z ní získané za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze („screen scraping“) nebo jiným způsobem a za jiným účelem automatizovaně zpracovávat data obsažená v databázi, zejména pro další strojové či automatizované zpracování,
  • jakkoli rozmnožovat software či pořídit jeho záložní kopii, šířit, vystavovat či sdělovat veřejnosti, překládat, přizpůsobovat, upravovat či jakkoli jinak měnit, provádět zpětné inženýrství softwaru, dekompilovat ho, demontovat či se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód softwaru,
  • pokoušet se narušit bezpečnostní opatření softwaru nebo podnikat jiný druh útoku na software,
  • pokoušet se získat přístup k jakékoli části systému, k níž mu společnost neudělila výslovný přístup,
  • přetěžovat systém automatizovaným užíváním,
  • užívat služby jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s jejich účelem,
  • porušovat práva duševního vlastnictví společnosti podle tohoto článku podmínek.
 4. Aby se předešlo narušení uživatelského účtu uživatele, je uživatel povinen:
  • chránit veškerá používaná zařízení proti zneužití;
  • nastavit bezpečné přihlašovací údaje;
  • zabránit sdílení přihlašovacích údajů s třetími osobami;
  • chránit tyto přihlašovací údaje; a
  • zabránit zneužití těchto přihlašovacích údajů.
 5. Uživatel je dále povinen upozornit společnost na jakékoli bezpečnostní nedostatky, o nichž se při užívání systému dozví. Obsah těchto nedostatků však uživatel nesmí zveřejnit alespoň po dobu 3 měsíců ode dne jejich oznámení společnosti.
 6. Uživatel nemá k jakémukoliv obsahu vloženému do systému žádná vlastnická nebo jiná práva. Zruší-li uživatel svůj uživatelský účet, nebo bude-li jeho uživatelský účet zrušen společností, veškeré informace o uživateli mohou být ze systému vymazány. Společnost je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o uživateli, pokud došlo ke zrušení jeho uživatelského účtu z důvodu porušení podmínek.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Služby poskytované společností uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Společnost neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb, systému, jejich dostupnosti nebo fungování. Zejména uživateli nezaručuje, že:
  • služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
  • služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti služeb,
  • služby budou poskytovány bez chyb,
  • obsah společnosti či jiný obsah systému je přesný či správný a neporušuje žádná práva třetích osob.
 2. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci (například rozhodnutí vlády, přírodní pohromy nebo stávky) nebo poruch systému (technické selhání, selhání softwaru, porucha sítí či telekomunikačních systémů). V době selhání, výpadku či odstávky systému mohou být služby pro uživatele dočasně nedostupné, aniž by tím uživateli vznikl nárok na jakoukoli náhradu.
 3. Za obsah informací uložených uživatelem je odpovědný uživatel. Společnost může uchovávat informace o zápisu dat do systému uživatelem za účelem jeho jednoznačné identifikace. Informace získané v souladu s podmínkami je společnost oprávněna použít pro případné řešení sporu s uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání služeb uživatelem, který využil služby v rozporu s těmito podmínkami.
 4. Společnost nenese odpovědnost za přijímací proces, ani za výsledky, kterých bude dosaženo užíváním služeb. Přijímací proces je výhradně odpovědností zaměstnavatelů a veškeré otázky týkající se přijímacího procesu budou adresovány zaměstnavatelům. Společnost nenese odpovědnost za hotové výdaje nebo jiné ztráty, které mohou uživateli vzniknout, pokud se zaměstnavatel rozhodne ukončit zaměstnání, upustí od pracovního pohovoru nebo zruší nabídku zaměstnání.
 5. Společnost nenese odpovědnost za bezchybnost a včasnost systémových oznámení a za to, že uživatel nebo zaměstnavatel všechna oznámení obdrží; společnost se však vynasnaží dosáhnout úspěšného a včasného doručení veškerých oznámení.
 6. Společnost nenese odpovědnost za obsah nabídek zaměstnání nabízených zaměstnavateli a za to, zda jsou v souladu se zákonem. Společnost nenese odpovědnost za chyby, nesprávné časové a/nebo jiné údaje uvedené zaměstnavateli při vytváření nabídek zaměstnání.
 7. Společnost nenese odpovědnost za obsah pracovních smluv a za to, aby nábor zaměstnance proběhl v souladu se zákonem, např. v souladu s pracovněprávními předpisy, předpisy o rovném zacházení a předpisy o zaměstnávání dětí a mladistvých.
 8. Uživatel poskytuje své údaje společnosti a podává žádosti o zaměstnání na svou vlastní odpovědnost. Společnost neodpovídá za škody, k nimž případně dojde v důsledku toho, že třetí osoba získá informace o uživateli ze systému prostřednictvím nezákonného přístupu, zejména hackerstvím nebo zneužitím přihlašovacích údajů v důsledku porušení povinností uvedených v odst. 6.4. Společnost dále nenese odpovědnost za způsob, jakým zaměstnavatel naloží s žádostí či údaji, které mu uživatel poskytne v průběhu přijímacího procesu.

Právní převod systému

 1. Společnost může převést jakákoliv práva k systému nebo jeho části spolu s údaji, které obsahuje databáze, i bez souhlasu uživatele. Totéž platí pro jakýkoli právní převod vlastnictví společnosti. Převod vlastnictví ani převod práv k systému nebo jeho části nemá vliv na platnost a účinnost podmínek nebo smlouvy s uživatelem.

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů se řídí podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na stránce Osobní údaje.

Změna podmínek

 1. Společnost je oprávněna tyto podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, zejména co se týká rozsahu poskytovaných služeb a podmínek jejich poskytování. V takovém případě společnost oznámí uživateli provedení změn e-mailem zaslaným uživateli, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci systému. Tyto změny jsou pro uživatele závazné uplynutím sedmi dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného společností. Uživatel je oprávněn změnu podmínek odmítnout až do okamžiku nabytí účinnosti této změny. Pokud v uvedené lhůtě uživatel nové podmínky odmítne, zakládá odmítnutí výpověď smlouvy ve výpovědní době končící nabytím účinnosti změny podmínek, během které platí poslední podmínky odsouhlasené oběma stranami.

Rozhodné právo a řešení sporů

 1. Tyto podmínky a právní vztah mezi uživatelem a společností se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto podmínek nebo smlouvy budou rozhodovat soudy České republiky věcně a místně příslušné podle adresy sídla společnosti.
 2. V případě, že dojde mezi společností a uživatelem v souvislosti s využíváním služby ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel jakožto spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, Email: [email protected], web: adr.coi.cz. Formulář návrhu na zahájení řízení a jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Ukončení služeb a smlouvy

 1. Uživatel může smlouvu vypovědět a svůj účet v systému kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu [email protected]. Společnost je oprávněna ponechat si po ukončení smlouvy veškeré informace vložené do databáze uživatelem. V případě, že chce smlouvu ukončit neregistrovaný uživatel, může tak učinit kdykoliv ukončením využívání služeb.
 2. Společnost má právo dle svého uvážení ukončit smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů počínající dnem, kdy byla výpověď doručena uživateli.
 3. Společnost si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání systému uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud opakovaně či podstatně porušil tyto podmínky nebo jakýmkoli způsobem zneužil služby, a ukončit tak smlouvu s okamžitým účinkem. Zejména je společnost oprávněna okamžitě a bez předchozího oznámení zablokovat přístup uživatele k systému, dočasně či trvale uzamknout účet uživatele, smazat účet nebo obsah uživatele. Totéž platí v případě, že uživatel jednal v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 4. Podstatným porušením těchto podmínek se rozumí zejména případy, kdy uživatel:
  • odešle či bude jinak sdílet informace, které představují porušení zákona, podmínek, nebo by mohly poškodit dobré jméno nebo pověst společnosti;
  • použije systém v rozporu s odst. 4.6. nebo 4.7. nebo článkem 6 těchto podmínek.
 5. Práva a povinnosti sjednané v čl. 1. (vymezení pojmů), 2. (úvodní ustanovení), 6. (práva a omezení), 7. (vyloučení odpovědnosti), 8. (právní převod systému), 9. (ochrana osobních údajů), 11 (rozhodné právo a řešení sporů), 12. (ukončení služeb a smlouvy) a 13. (závěrečná ustanovení) trvají i po skončení smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 1. Strany spolu budou komunikovat elektronicky prostřednictvím systému nebo emailem zaslaným na kontaktní adresu společnosti nebo uživatele použitou při vytváření jeho uživatelského účtu.
 2. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části smlouvy nemá vliv na zbývající části smlouvy. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.
 3. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva ze smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi stranami.
 4. Tyto podmínky jsou účinné od 1.11.2020.