Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost jobox s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 093 08 580. Provozujeme aplikaci Jobox, kterou naleznete na webových stránkách jobox.io. Naše služby jsou určeny zaměstnavatelům, zaměstnancům a uchazečům o práci. Naše aplikace propojuje a zprostředkovává nabídky pracovních míst a poptávky konkrétních zaměstnanců. Při poskytování služeb může docházet ke zpracování osobních údajů. Níže naleznete, jak je s Vašimi údaji nakládáno a co nás k tomu opravňuje.

Pokud máte jakékoliv dotazy či nerozumíte některé části těchto zásad, neváhejte se nám ozvat na e-mailovou adresu [email protected].

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?

Při poskytování našich služeb a zpracování osobních údajů bude záležet, zda jste zaměstnavatelem, který prostřednictvím naší aplikace hledá potenciální uchazeče o zaměstnání, či uživatelem, který prostřednictvím aplikace zaměstnání hledá.

Hledám prostřednictvím aplikace zaměstnání:

Jako potenciální uchazeč o zaměstnání máte možnost odpovídat na pracovní nabídky buďto jako registrovaný či neregistrovaný uživatel. Budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje:

 • Osobní údaje, které nám sdělujete. Jedná se o osobní údaje, které nám sdělujete při využívání služeb naší aplikace, když vyplňujete jakékoliv formuláře na webu či se registrujete. Jedná se zejména o údaje jako Váš e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo, fotografie, životopis, informace o Vaší osobě včetně odkazů na Vaše profesní weby a sociální sítě, nastavené preference, dovednosti a další související údaje. Kromě výše uvedených zpracováváme také záznamy o tom, na které nabídky jste se hlásili.
 • Údaje o Vašem zařízení při využívání aplikace. Rovněž při poskytování služeb pracujeme s Vašimi údaji o zařízení, jako například IP adresa, informace o uložených preferencích při vyhledávání atp.
 • Informace o Vaší aktivitě na webových stránkách. Na webových stránkách a v aplikaci ukládáme soubory cookies a využíváme služby třetích stran. Více informací o souborech cookies naleznete v Příloze A těchto zásad.

Jako zaměstnavatel nabízím prostřednictvím aplikace zaměstnání:

Pokud jste zaměstnavatelem a zveřejňujete prostřednictvím aplikace pracovní nabídky, získáváme pouze informace, které jsou nutné pro zveřejnění této pracovní nabídky a u konkrétních pracovníků zaměstnavatele údaje o zařízení při využívání aplikace a informace o aktivitě na webových stránkách.

Jak osobní údaje používáme a co nás k tomu opravňuje

 • Údaje, které nám poskytujete (sdělujete), využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, přičemž služba spočívá zejména v poskytnutí Vašich údajů konkrétním zaměstnavatelům. Vždy údaje předáme tomu zaměstnavateli, u kterého jste vyplnili formulář. Údaje také využíváme proto, abyste se mohli registrovat do systému a my Vás mohli informovat o všech změnách aplikace. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Údaje, které nám poskytujete (sdělujete), údaje o zařízení při využívání aplikace a aktivitě na našich stránkách budeme využívat rovněž pro obhajobu vlastních nároků a plnění všech zákonných povinností, které na nás mohou dopadat, a to zejména účetních a daňových povinností. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v ochraně našich majetkových zájmů a nezbytnost pro splnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Údaje, které nám poskytujete (sdělujete), údaje o zařízení při využívání aplikace budeme využívat také pro vylepšování našich služeb, zajištění zálohy a obnovy dat, kontaktování pro účely rozvíjení vzájemného vztahu, vyhodnocení kvality poskytovaných služeb a poskytování podpory. Právním základem pro tyto účely bude náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění fyzické, IT a síťové bezpečnosti a zajištění důvěry v rámci smluvního vztahu.
 • Vaši e-mailovou adresu můžeme využívat pro zasílání obchodních sdělení. Budeme tak činit na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v podpoře naší značky. Více informací naleznete v bodě 5 těchto zásad.

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je v rámci naší společnosti smazal a kdy , abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům

Pro zajištění poskytování našich služeb se může stát, že osobní údaje budou předány či zpracovány dalšími příjemci osobních údajů. Rádi bychom s Vámi sdíleli všechny potenciální příjemce, kteří se k osobním údajům mohou dostat.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • zaměstnavatelé, kterým budou poskytnuty Vaše osobní údaje při využívání služby na základě Vaší odpovědi na jejich nabídku;
 • poskytovatel účetních služeb, kterým je společnost TaxCounting, s.r.o.;
 • externí pracovníci, kteří nám poskytují své služby, jako programátoři, správci sítě aj.;
 • společnost DigitalOcean, LLC zajišťující cloudové služby. Společnost se nachází mimo EU, ovšem pro ukládání dat využíváme data centra v EU;
 • společnost Amazon Web Services, Inc., zajišťující cloudové služby. Společnost se nachází mimo EU, ovšem pro ukládání dat využíváme data centra v EU;
 • společnost Wildbit, LLC, která zajišťuje službu Postmark. Společnost se nachází mimo EU, přičemž předávání je prováděno na základě vhodných záruk, neboť byla uzavřena zpracovatelská smlouva společně se standardními smluvními doložkami dle čl. 46 GDPR;
 • společnost Google Ireland Limited zajišťující službu Google G Suite;
 • společnost Keyword LLC. (Ottomatik), která zajišťuje ukládání dat na našich serverech, které zajišťuje společnost Amazon a data jsou ukládána ve Frankfurtu.

Jednotliví příjemci osobních údajů se mohou do budoucna lišit. Aktuální seznam příjemců naleznete zde.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb, dokončení požadovaných úkolů nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod.

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, co máte u nás založený účet, popřípadě po dobu trvání vztahu s konkrétním zaměstnavatelem. Vzhledem k tomu, že se doba uložení může v různých případech lišit, neváhejte se nám ozvat na [email protected] a my Vám sdělíme, jak dlouho budeme konkrétně Vaše údaje uchovávat.

Nezapomínejte, že nemůžeme ovlivnit výmaz údajů, které byly předány konkrétnímu zaměstnavateli ve chvíli, kdy jste využil našich služeb a odpověděli na pracovní nabídku. V takovém případě musíte kontaktovat relevantního zaměstnavatele a požádat jej o výmaz.

V některých případech můžeme osobní údaje uchovávat i delší dobu, než pouze po dobu existence účtu a vyřizování služeb. Jedná se zejména o případy, kdy nám uchování ukládá zákon (daňové a účetní účely), či chráníme vlastní právní nároky. Vždy však uchováváme pouze nezbytné údaje.

Po uplynutí doby dojde k úplné anonymizaci osobních údajů a již nebudeme schopni identifikovat, o koho se konkrétně jedná.

Newsletter

Čas od času Vám může od nás přijít e-mail. V některých případech se bude jednat o informaci, která je spojená s fungováním naší aplikace a nebude se jednat o obchodní sdělení, nýbrž o informace spojené s poskytováním našich služeb.

Pokud jste se u nás však registrovali, či jste zaměstnavatelem, můžeme Vám čas od času zaslat obchodní sdělení. Jelikož jste našimi smluvními partnery, je zasílání našim oprávněným zájmem jako přímý marketing. Kdykoliv se však můžete od obchodních sdělení odhlásit, a to buďto na následující e-mailové adrese [email protected], či prostřednictvím odkazu v každém z takových e-mailů.

Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů;
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti čiuplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected]. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na naší stránce se zásadami ochrany osobních údajů a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 10.08.2020.

PŘÍLOHA A

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

1. Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Jiné cookies nám pomáhají monitorovat Vaši aktivitu na webu. Níže Vás informujeme o tom, jaké cookies jsou na webu ukládány.

Využíváme následujících cookies:

 • Technické cookies, které zajišťují, aby náš web fungoval.
 • Další cookies, které slouží k přizpůsobení webu, využívání jeho funkcionalit a personalizaci reklam.

Rovněž budeme využívat služeb třetích stran, které jsou uvedeny v bodu 3 této přílohy.

2. Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

 • k tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;
 • umožnit Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích;
 • neustále zlepšovat naše webové stránky.

Cookies nepoužíváme k:

 • shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • předávání osobních údajů třetím stranám;
 • získání provize z prodeje.

3. Více informací o cookies

3.1 Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:

 • abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do systému;
 • abychom si zapamatovali Vaši historii vyhledávání a nastavení filtrů při vyhledávání;
 • abychom si zapamatovali Vámi zvolený jazyk;
 • abychom Vám umožnili spravovat společnosti a ukládat zadaná data.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky.

Konkrétně se jedná o následující cookies (v závorce uvedena doba uložení):

 • csrftoken (1 rok) – slouží ke zvýšení bezpečnosti webu;
 • jobox_sessionid (2 měsíce) – slouží k zachování obsahu jednotlivých návštěvníků webu, ukládání naposledy použitých filtrů a oblíbených nabídek u nepřihlášených uživatelů;
 • cookieconsent_status (1 rok) – slouží k uložení informací o potvrzení cookie banneru;
 • messages (do ukončení sezení, např. dokud se neuzavře prohlížeč) - slouží k zobrazování některých chybových hlášek a informací při autentizačních akcích jako např. přihlášení, registrace nebo změna hesla.

3.2 Funkce třetích stran

Naše webové stránky, jako ostatně většina webových stránek, zahrnuje i funkcionality poskytované třetími stranami.

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových nástrojů, a to prostřednictvím Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel a Seznam.cz. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Konkrétně využíváme následující cookies (v závorce uvedena doba uložení):

Nezbytné cookies:

 • _stripe_mid, private_machine_identifier, scfc (1 rok) – slouží k ověření a vylepšení bezpečnosti na platební bráně Stripe;
 • m (2 roky) – slouží k ověření a vylepšení bezpečnosti na platební bráně Stripe;
 • _stripe_sid (30 minut) – slouží k ověření a vylepšení bezpečnosti na platební bráně Stripe;
 • stripe.csrf, cid (do ukončení sezení, např. dokud se neuzavře prohlížeč) - slouží k ověření a vylepšení bezpečnosti na platební bráně Stripe;
 • machine_identifier (neexpiruje) - slouží k ověření a vylepšení bezpečnosti na platební bráně Stripe
 • __cfduid (30 dní) - slouží k zabezpečení našich stránek pomocí služby Cloudflare.

Analytické cookies:

 • _ga (2 roky) – slouží ke sledování návštěvnosti webu;
 • _gid (24 hodin) – slouží ke sledování návštěvnosti webu;
 • _gat (1 minuta) – slouží k základní kontrole při využívání analytických cookies;
 • __stripe_orig_props (1 rok) - slouží k meření a efektivitě marketingových kampaní u platební brány Stripe;
 • site_sid (2 hodiny 30 minut) - "ID sezení" společnosti Stripe použité pro analytiku a vylepšování jejich služeb.

Marketingové cookies:

 • IDE (1 rok) – slouží k vyhodnocování marketingových kampaní a informace mohou být sdíleny se společností Google;
 • NID (6 měsíců) – slouží k cílení reklamy na platformách společnosti Google, se kterou mohou být informace sdíleny;
 • fr (90 dní) – slouží k personalizaci reklam;
 • _fbp (90 dní) – slouží k personalizaci reklam a informace mohou být sdíleny se společností Facebook;
 • sid (1 měsíc) – slouží k personalizaci reklam a informace mohou být sdíleny se společností Seznam.

Více informací o jednotlivých cookies naleznete na adresách https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usagehttps://www.facebook.com/policies/cookies/https://stripe.com/cookies-policy/legal a https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies.

3.3 Jak odmítnout používání souborů cookies

Nastavením Vašeho prohlížeče takovým způsobem, který umožňuje ukládání souborů cookies souhlasíte s jejich ukládáním. Můžete se však rozhodnout cookies blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/