Obchodní podmínky pro zaměstnavatele

Obchodní podmínky pro zaměstnavatele

Vymezení pojmů

Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, mají použité pojmy následující význam:

databáze“ je databáze pořízená společností a tvořená údaji zveřejněnými mimo jiné v uživatelských účtech, zaměstnaneckých profilech a pracovních nabídkách zaměstnavatelů,

podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky,

„profil“ je profil zaměstnavatele v systému, který zahrnuje informace o zaměstnavateli zadané do systému zaměstnavatelem nebo jím pověřenými uživateli,

„služby“ jsou služby poskytované společností zaměstnavatelům prostřednictvím systému, jejichž demonstrativní výčet je uveden v odst. 3.1.,

„smlouva“ je smlouva o poskytování služby uzavřená mezi zaměstnavatelem a společností, jejíž součástí jsou tyto podmínky,

„software“ je internetová stránka a jiné počítačové programy (včetně mobilní aplikace), na kterých je systém založen; software zahrnuje i databázi,

„společnost“ je společnost jobox s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 09308580, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 334219, která provozuje systém,

„strany“ jsou společnost a zaměstnavatel,

„systém“ je řešení s názvem Jobox využívající software, jež je dostupné na webové stránce společnosti a jehož prostřednictvím lze využívat služby,

„uchazeč“ je uživatel, který se uchází o zaměstnání prostřednictvím služby,

„uživatel“ je jakákoli fyzická osoba užívající služby,

„zaměstnavatel“ je fyzická nebo právnická osoba vystupující jako podnikatel a inzerující prostřednictvím systému pracovní nabídky či jiné obdobné nabídky pro uchazeče za účelem navázání pracovněprávních či obdobných smluvních vztahů nebo jinak využívající služby na základě smluvního vztahu se společností.

Úvodní ustanovení

 1. Společnost vydává tyto obchodní podmínky, které upravují smluvní vztahy, do nichž společnost vstupuje v souvislosti s poskytováním služeb zaměstnavatelům.
 2. Užíváním služeb zaměstnavatel uzavírá smlouvu se společností, jejíž nedílnou součástí jsou tyto podmínky. Před užíváním jakékoli služby poskytované společností je zaměstnavatel povinen se s podmínkami seznámit. Užíváním služeb zaměstnavatel potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a že s nimi souhlasí. Služby nelze používat bez přijetí těchto podmínek.
 3. Aktuální kontaktní údaje společnosti jsou k dispozici na stránce Kontakt.

Popis a přehled služeb

 1. Společnost poskytuje zaměstnavatelům prostřednictvím systému zejména následující služby:
 • vytváření a prezentace nabídek zaměstnání („inzerce“),
 • spravování informací o zaměstnavateli,
 • zpracování žádostí o zaměstnání,
 • nákup kreditů.

Podmínky používání

 1. Služby jsou určeny pouze pro podnikatele. 
 2. Užívání služeb agenturami práce a zprostředkovateli zaměstnání (osobami, které hledají pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentury) je zakázáno.
 3. Zaměstnavateli je zakázáno šířit prostřednictvím systému nenávistný, nezákonný nebo jinak nevhodný obsah. V pochybnostech může společnost dle svého vlastního uvážení určit, zda je příslušný obsah nenávistný, nezákonný či nevhodný, a přijmout vhodná opatření. Za porušení tohoto odstavce se považuje zejména vložení následujícího obsahu zaměstnavatelem:
  • informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
  • informace se sexuálním nebo rasistickým podtextem,
  • informace o třetích osobách bez jejich vědomí,
  • informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst společnosti nebo jiných osob,
  • informace zjevně nepravdivé,
  • informace které vyvolávají klamnou představu o povaze uvedených osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici,
  • vytvoření profilu na základě neoprávněné registrace, zejména registrace neexistující či smyšlené osoby nebo registrace s použitím informací třetí osoby bez jejího svolení.
 4. Aby byla kvalita poskytovaných služeb co možná nejvyšší, zaměstnavatel plně vyplní svůj profil a bude uvádět (zejména ve svém profilu a v pracovních nabídkách) pouze pravdivé, správné a úplné osobní údaje. Zaměstnavatel se registruje se výhradně pod vlastním názvem (obchodní firmou). Zaměstnavatel bude komunikovat s uchazeči a obecně užívat služby eticky a v souladu s dobrými mravy. 
 5. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný zaměstnavatel, který tyto informace uložil do služby. Společnost může uchovávat informace o zápisu dat do systému zaměstnavatelem za účelem jeho jednoznačné identifikace. Informace získané v souladu s podmínkami je společnost oprávněna použít pro případné řešení sporu se zaměstnavatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání služeb zaměstnavatelem, který využil služby v rozporu s těmito podmínkami.
 6. Údaje uložené zaměstnavatelem do systému mohou být veřejně přístupné.
 7. Společnost není povinna poskytovat zaměstnavateli služby v případě, že poruší tyto podmínky.

Registrace a profil zaměstnavatele

 1. Zaměstnavatel užívá služby osobně nebo prostřednictvím jím pověřených osob. Pro přístup k službám systému si musí zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba vytvořit svůj osobní uživatelský účet, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě.

Smlouva

 1. Společnost přijímá od zaměstnavatelů objednávky, na základě kterých poskytuje služby, především prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře.
 2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že ji podá zaměstnavatel, který v minulosti porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo kdyby její realizace byla v rozporu se se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.
 3. Nedojde-li k odmítnutí objednávky, společnost započne s poskytováním placených služeb poté, kdy bude na její bankovní účet připsána platba ceny za jejich poskytování.
 4. Společnost vyvine maximální úsilí ke zveřejnění údajů zadaných zaměstnavatelem do systému bez zbytečného odkladu po jejich řádném odeslání (elektronicky prostřednictvím funkcí systému, které jsou k tomu určeny). 

Cena

 1. Společnost poskytuje služby zpravidla za úplatu (zejména službu inzerce, nákup kreditů), některé služby však mohou být poskytovány bezúplatně. 
 2. Zpoplatněné služby jsou uvedeny v ceníku služeb. Zaměstnavatel uhradí společnosti za užívání zpoplatněných služeb cenu ve výši stanovené v ceníku služeb platném ke dni doručení objednávky společnosti.
 3. Ceny a případné veškeré další částky v jakémkoliv ceníku, katalogu, nabídce, prezentaci nebo marketingovém materiálu společnosti jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), není-li v daném případě uvedeno jinak.

Platební podmínky

 1. Pro zajištění platby využívá společnost služby třetí strany – Stripe. Společnost neodpovídá za žádné potíže či zpoždění na způsobené Stripem.
 2. Pokud to společnost umožní, je cenu možné hradit též kredity. 1 kredit odpovídá 1 Kč. Objednávku kreditů může zaměstnavatel učinit prostřednictvím systému. Kredity jsou vždy platné do konce trvání smlouvy. Zaměstnavatel nemá nárok na vrácení ceny za nakoupené kredity. Kredity nevyčerpané za dobu trvání smlouvy propadají a klient nemá nárok na jejich použití na zaplacení ceny služeb.
 3. Cena za placené služby se platí vždy předem a je splatná okamžikem jejich objednání. 
 4. Faktura se vygeneruje a zašle zaměstnavateli automaticky prostřednictvím služeb třetí osoby vždy po objednání služeb. Neobdrží-li zaměstnavatel fakturu do 2 týdnů od platby nebo obsahuje-li faktura jakékoliv chyby, může kontaktovat společnost, která poskytne součinnost nezbytnou k nápravě. Pro případ jakýchkoliv změn faktur vystavených společností se zaměstnavatel zavazuje nezahrnout do svého účetnictví původní faktury, které byly nahrazeny fakturami opravnými. Na žádost společnosti zaměstnavatel vystaví a zašle společnosti na její kontaktní adresu čestné prohlášení o tom, že původní fakturu do svého účetnictví nezahrnul a ani v budoucnosti nezahrne.
 5. Zaměstnavatel souhlasí s tím, aby byly veškeré faktury doručovány elektronicky prostřednictvím systému.

Práva a omezení

 1. Poskytování služeb je založeno na údajích, které společnosti sdělují její uživatelé. Jedná se například o údaje zveřejněné v uživatelských účtech, zaměstnaneckých profilech a o pracovní nabídky zaměstnavatelů. Všechny tyto údaje tvoří databázi, ke které vykonává všechna práva a jejímž pořizovatelem je společnost.
 2. Veškerý obsah systému, jako je design webových stránek, texty, grafika, obrázky, fotografie, informace, ochranné známky společnosti (zejména známky „Jobox“), ikony, počítačové programy, zdrojové kódy, databáze a další předměty duševního vlastnictví, jsou ve výhradním vlastnictvím společnosti a jsou chráněny autorským právem a právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Neoprávněné užívání, včetně pořizování kopií, rozmnoženin a/nebo distribuce tohoto obsahu nebo jeho části může být v rozporu se zákonem a je bez svolení společnosti zakázáno. Společnost neposkytuje zaměstnavateli licenci k jakémukoli užívání duševního vlastnictví společnosti, kromě licence v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohl zaměstnavatel prostřednictvím systému inzerovat pracovní místa.
 3. Zaměstnavatel není oprávněn:
  • vyjímat či používat jakékoli části databáze či informace z ní získané za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze („screen scraping“) nebo jiným způsobem a za jiným účelem automatizovaně zpracovávat data obsažená v databázi, zejména pro další strojové či automatizované zpracování,
  • jakkoli rozmnožovat software či pořídit jeho záložní kopii, šířit, vystavovat či sdělovat veřejnosti, překládat, přizpůsobovat, upravovat či jakkoli jinak měnit, provádět zpětné inženýrství softwaru, dekompilovat ho, demontovat či se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód softwaru,
  • pokoušet se narušit bezpečnostní opatření softwaru nebo podnikat jiný druh útoku na software,
  • pokoušet se získat přístup k jakékoli části systému, k níž mu společnost neudělila výslovný přístup,
  • přetěžovat systém automatizovaným užíváním,
  • užívat služby jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s jejím účelem,
  • porušovat práva duševního vlastnictví společnosti podle tohoto článku podmínek.
 4. Zaměstnavatel není oprávněn měnit v průběhu poskytování služeb zveřejňované údaje v textu a názvu inzerce v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabízené pozice. Společnost je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek zaměstnavatele na změnu údajů odmítnout, příp. je oprávněna požadovat plnou cenu za další inzerci za každou takovouto změnu.
 5. Aby se předešlo narušení profilu zaměstnavatele v systému, je zaměstnavatel povinen:
  • chránit veškerá používaná zařízení proti zneužití;
  • nastavit bezpečné přihlašovací údaje;
  • zabránit sdílení přihlašovacích údajů s třetími osobami (mimo pověřené uživatele);
  • chránit tyto přihlašovací údaje; a
  • zabránit zneužití těchto přihlašovacích údajů.
 6. Zaměstnavatel je dále povinen upozornit společnost na jakékoli bezpečnostní nedostatky, o nichž se při užívání systému dozví. Obsah těchto nedostatků však zaměstnavatel nesmí zveřejnit alespoň po dobu 3 měsíců ode dne jejich oznámení společnosti.
 7. Zaměstnavatel nemá k jakémukoliv obsahu vloženému do systému žádná vlastnická práva. Zruší-li zaměstnavatel svůj profil, nebo bude-li jeho profil zrušen společností, veškeré informace o zaměstnavateli mohou být ze systému vymazány. Společnost je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o zaměstnavateli, pokud došlo ke zrušení jeho profilu z důvodu porušení podmínek. 

Práva z vad

 1. V době selhání, výpadku či odstávky systému mohou být služby pro zaměstnavatele dočasně nedostupné, aniž by tím zaměstnavateli vznikl nárok na jakoukoli náhradu.
 2. V případě závady ve službách může zaměstnavatel kontaktovat společnost prostřednictvím kontaktů uvedených na jejích internetových stránkách. Společnost nebo její pověřený zaměstnanec vyřídí stížnost bez zbytečného odkladu. Zaměstnavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnosti může trvat přiměřeně dlouhou dobu, v závislosti na druhu služby, než závadu odborně zhodnotí.
 3. V případě vadného plnění společností společnost poskytne zaměstnavateli kompenzaci náhradním poskytnutím jiných služeb v odpovídající hodnotě, nebo poskytne jiné náhradní plnění dle dohody stran.

Omezení odpovědnosti

 1. Společnost neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu, zejména ušlý zisk, zvláštní či nahodilou škodu, která zaměstnavateli vznikla v souvislosti s užíváním služeb, a to i v případě, že zaměstnavatel společnost předem upozornil, že by škoda mohla vzniknout. Společnost nenese odpovědnost za nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnavateli.
 2. Zaměstnavatel odškodní společnost za všechny nároky, škody či jinou újmu a další náklady (včetně nákladů na mimosoudní jednání, právní zastoupení, řízení před soudy či správními a jinými orgány), které uplatní třetí strana vůči společnosti z důvodu porušení těchto podmínek zaměstnavatelem (například při porušení zákazu šířit prostřednictvím služeb nenávistný, nezákonný nebo jinak nevhodný obsah atd.). Zaměstnavatel se v takovém případě zavazuje taktéž na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit společnost v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních.
 3. Údaje o uchazeči v systému pochází od samotného uchazeče a společnost proto nenese žádnou odpovědnost za pravdivost, úplnost nebo zákonnost těchto údajů. Společnost také nenese žádnou odpovědnost za zákonnost, úplnost či pravdivost jiných údajů, které zaměstnavatel obdrží od uchazeče, nebo komunikace mezi zaměstnavatelem a uchazečem.
 4. Společnost nenese odpovědnost za přijímací proces, ani za výsledky, kterých bude dosaženo užíváním služeb. Přijímací proces je výhradně odpovědností zaměstnavatelů a veškeré otázky týkající se přijímacího procesu budou adresovány zaměstnavatelům. Společnost nenese odpovědnost za hotové výdaje nebo jiné ztráty, které zaměstnavateli mohou vzniknout, pokud se uchazeč rozhodne ukončit zaměstnání, upustí od pracovního pohovoru nebo nepřijme nabídku zaměstnání.
 5. Společnost nenese odpovědnost za bezchybnost a včasnost oznámení ze systému a za to, že zaměstnavatel nebo uchazeč všechna oznámení obdrží; společnost se však vynasnaží dosáhnout úspěšného a včasného doručení veškerých oznámení.
 6. Společnost nenese odpovědnost za obsah nabídek zaměstnání nabízených zaměstnavateli a za to, zda jsou v souladu se zákonem. Společnost nenese odpovědnost za chyby, nesprávné časové a/nebo jiné údaje uvedené zaměstnavateli při vytváření nabídek zaměstnání. 
 7. Společnost nenese odpovědnost za obsah pracovních smluv a za to, aby nábor zaměstnance proběhl v souladu se zákonem, např. v souladu s pracovněprávními předpisy, předpisy o rovném zacházení a předpisy o zaměstnávání dětí a mladistvých.
 8. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci (například rozhodnutí vlády, přírodní pohromy nebo stávky) nebo poruch systému (technické selhání, selhání softwaru, porucha sítí či telekomunikačních systémů). V době selhání či odstávky systému mohou být služby pro zaměstnavatele dočasně nedostupné, aniž by tím zaměstnavateli vznikl nárok na jakoukoli náhradu.
 9. Společnost neodpovídá za porušení práv duševního vlastnictví zaměstnavatelem, ke kterému dojde v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných zaměstnavatelem.
 10. Zaměstnavatel poskytuje své údaje společnosti, např. informace o zaměstnavateli samotném a o volných pracovních místech, na svou vlastní odpovědnost. Společnost neodpovídá za škody, k nimž případně dojde v důsledku toho, že třetí osoba získá informace o zaměstnavateli ze systému prostřednictvím nezákonného přístupu, zejména hackerstvím nebo zneužitím přihlašovacích údajů v důsledku porušení povinností uvedených v odst. 8.5. Společnost dále nenese odpovědnost za způsob, jakým uchazeč naloží s žádostí či údaji, které mu zaměstnavatel poskytne v průběhu přijímacího procesu. 
 11. Zaměstnavatel pro potřeby úhrady ceny služeb poskytne platební bráně informace o své platební kartě a poskytovatel platební brány předá společnosti jedinečný identifikátor informací o platební kartě (také označovaný jako „token“). Token může společnost obdržet i od poskytovatele služby přímé platby z účtu zaměstnavatele, jehož pomocí bude společnost účtovat zaměstnavateli cenu za užívání služeb. Společnost nemá přístup k informacím o platební kartě nebo bankovním účtu zaměstnavatele a nenese odpovědnost za jakékoli narušení bezpečnosti údajů či únik informací o platební kartě nebo bankovním účtu zaměstnavatele.
 12. Není-li náhrada škody vyloučena dle předchozích odstavců, jsou nároky zaměstnavatele na náhradu škody omezeny do výše 50 % z ceny za poskytování služeb zaplacené zaměstnavatelem za poslední 2 měsíce. Toto omezení se nevztahuje na smrt, újmu na zdraví či úmyslně způsobené škody.

Právní převod Systému

 1. Společnost může převést jakákoliv práva k systému nebo jeho části spolu s údaji, které obsahuje databáze, i bez souhlasu zaměstnavatele. Totéž platí pro jakýkoli právní převod vlastnictví společnosti. Převod vlastnictví ani převod práv k systému nebo jeho části nemá vliv na platnost a účinnost podmínek nebo smlouvy se zaměstnavatelem. 

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů se řídí podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na stránce Osobní údaje.

Změna podmínek

 1. Společnost je oprávněna tyto podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, zejména co se týče ceny, rozsahu a podmínek poskytování služeb. V takovém případě společnost oznámí zaměstnavateli provedení změn e-mailem zaslaným zaměstnavateli, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci systému. Tyto změny jsou pro zaměstnavatele závazné uplynutím sedmi dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného společností. Zaměstnavatel je oprávněn změnu podmínek odmítnout až do okamžiku nabytí účinnosti této změny. Pokud v uvedené lhůtě zaměstnavatel nové podmínky odmítne, zakládá odmítnutí výpověď smlouvy ve výpovědní době končící nabytím účinnosti změny podmínek, během které platí poslední podmínky odsouhlasené oběma stranami.

Rozhodné právo a řešení sporů

 1. Tyto podmínky a právní vztah mezi zaměstnavatelem a společností se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto podmínek nebo smlouvy budou rozhodovat soudy České republiky věcně a místně příslušné podle adresy sídla společnosti.

Ukončení poskytování služeb a smlouvy

 1. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena (byl-li tento termín sjednán, například v objednávce).
 2. Zaměstnavatel může smlouvu vypovědět a svůj profil v systému kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu [email protected]. Společnost je oprávněna ponechat si po ukončení smlouvy veškeré informace vložené do databáze zaměstnavatelem. 
 3. Společnost může smlouvu ukončit bez udání důvodu s výpovědní dobou 15 dnů počínající dnem, kdy byla výpověď doručena zaměstnavateli.
 4. Společnost si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání systému zaměstnavatelem a jím pověřenými osobami (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba opakovaně či podstatně porušila tyto podmínky nebo jakýmkoli způsobem zneužila služby, a ukončit tak smlouvu s okamžitým účinkem. Zejména je společnost oprávněna okamžitě a bez předchozího oznámení zablokovat přístup zaměstnavatele k systému, dočasně či trvale uzamknout profil zaměstnavatele, smazat profil nebo obsah zaměstnavatele. Totéž platí v případě, že zaměstnavatel jednal v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 5. Podstatným porušením těchto podmínek se rozumí zejména případy, kdy zaměstnavatel:
  • odešle či bude jinak sdílet informace, které představují porušení zákona, podmínek, nebo by mohly poškodit dobré jméno nebo pověst společnosti,
  • použije systém v rozporu s odst. 4.3. nebo 4.4. nebo článkem 9. těchto podmínek.
 6. Ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na povinnost zaměstnavatele zaplatit společnosti cenu za objednané služby. Společnost však nemá povinnost poskytovat služby po ukončení smlouvy a veškeré částky zaplacené zaměstnavatelem tak propadají bez náhrady.
 7. Práva a povinnosti sjednané v čl. 1. (vymezení pojmů), 2. (úvodní ustanovení), 7. (cena), 8. (platební podmínky), 9. (práva a omezení), 10. (práva z vad), 11. (omezení odpovědnosti), 12. (právní převod systému), 13. (ochrana osobních údajů), 15. (rozhodné právo a řešení sporů), 16. (ukončení poskytování služeb a smlouvy) a 17. (závěrečná ustanovení) trvají i po skončení smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 1. Strany spolu budou komunikovat elektronicky prostřednictvím systému nebo emailem zaslaným na kontaktní adresu společnosti nebo zaměstnavatele použitou při vytváření jeho profilu.
 2. Strany vylučují použití obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si výslovně dohodly v podmínkách.
 3. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Zaměstnavatel není oprávněn započíst vůči společnosti žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti.
 5. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části smlouvy nemá vliv na zbývající části smlouvy. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.
 6. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva ze smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi stranami.
 7. Tyto podmínky jsou účinné od 1.11.2020.